Ergonominen työpaikkaselvitys

Aloite ergonomiaselvitykseen syntyy useimmiten työterveyshuollon tekemän työpaikkaselvityksen perusteella. Tarve selvitykseen voi tulla esiin myös työterveyshoitajan tai –lääkärin vastaanotolla ja asiakas voi olla itse myös aloitteen tekijä. Toiminta voi liittyä yksittäisen henkilön työpisteen ja työn kuormituksen arviointiin tai se voi olla laajempi koko osastoa koskeva ergonomiakäynti. Käynnillä kartoitetaan asiakkaan fyysistä toimintakykyä uhkaavia terveysvaaroja, opastetaan ja annetaan ohjausta hyvistä työasennoista ja -liikkeistä. Selvityksestä tehdään aina kirjallinen raportti toimenpidesuosituksineen, jonka perusteella toteutetaan seurantaa. Menetelminä toimivat mm. työntekijöiden haastattelut, kyselylomakkeet ja erilaiset mittarit (mm. Vireänä työssä) sekä työasentojen ja -liikkeiden havainnointi (kamera/videointi).


Palaa pääsivulle: Työfysioterapeutin palvelu