Potilaan oikeudet

Asiakkaiden palveleminen, turvallisuus ja luottamus ovat tärkeintä toiminnassamme, ja teemme kaikkemme niiden eteen. Alla on kerrottu potilaan oikeuksista Aavassa.

Potilastietojen tallentaminen ja käsittely

Potilastiedon turvallinen käsittely on yksi Aavan toiminnan peruskivistä. Aavan tietoturvaa ja sen tasoa ylläpidetään aktiivisesti erilaisin teknisin ja hallinnollisin toimin. Noudatamme EU:n yleistä tietosuoja-asetusta, voimassa olevaa lainsäädäntöä sekä viranomaisten ohjeistuksia henkilötietojen käsittelystä.

Laatujärjestelmämme on ISO 9001:2015 -sertifioitu. Aavan käyttämä potilastietojärjestelmä on viranomaisten hyväksymä A-luokan potilastietojärjestelmä ja kanta-sertifioitu. Potilastietojärjestelmästä potilastiedot tallennetaan Kelan ylläpitämään Kanta-palveluun.

Potilastietoja saa käyttää vain potilaan hoitoon ja siihen liittyviin tehtäviin osallistuvat henkilöt. Potilastiedot ovat salassapidettäviä, ja kaikki työntekijät ovat vaitiolovelvollisia ja lisäksi allekirjoittaneet salassapitosopimuksen.

Potilasasiakirja-asetus edellyttää terveydenhuollon ammattihenkilöitä tekemään potilasasiakirjamerkinnät kaikista potilaan palvelu- ja hoitotapahtumista. Potilasasiakirjoihin merkitään potilaan hyvän hoidon järjestämisen, suunnittelun, toteuttamisen ja seurannan kannalta tarpeelliset sekä laajuudeltaan riittävät tiedot. Potilasasiakirjojen säilytyksestä säädetään potilasasiakirja-asetuksessa ja se on pääsääntöisesti 12 vuotta kuolemasta tai, jos siitä ei ole tietoa, 120 vuotta potilaan syntymästä.

Potilastietojen korjaaminen ja poistaminen

Potilaalla on oikeus vaatia itseään koskevan virheellisen tai puutteellisen asiakirjoihin tallennetun tiedon korjaamista, poistamista tai täydentämistä. Huoltaja voi esittää korjausvaatimuksen alaikäisen puolesta.

Korjauspyyntölomakkeen voi tulostaa tästä linkistä tai sen voi noutaa Aavan toimipisteestä. Kirjallisessa pyynnössä tulee yksilöidä mahdollisimman tarkasti se tieto tai ne tiedot, jotka tulee joko korjata tai poistaa. Korjauspyyntö toimitetaan henkilökohtaisesti Lääkärikeskus Aavan toimipisteeseen, sillä potilaan henkilöllisyys varmennetaan aina ennen käsittelytoimiin ryhtymistä.

Potilaan vaatiessa potilasasiakirjamerkintöjen korjaamista, hoitava lääkäri tai muun terveydenhuollon ammattilainen arvioi ovatko tiedot hoidon kannalta tarpeellisia, ja onko perusteita niiden korjaamiseen, täydentämiseen tai poistamiseen. Mikäli korjaamisvaatimukseen ei ole perustetta, annetaan asiasta kieltäytymistodistus, missä perustellaan kieltäytymisen syy.

Potilastietojen poistaminen

Potilaskertomuksen laatiminen ja käyttäminen hoidon tukena on Suomen lainsäädännöstä tuleva tehtävä ja rekisterinpitäjänä Aavalla on velvollisuus säilyttää potilastietoja. Potilasasiakirja-asetuksen mukaan potilastietoja tulee säilyttää 12 vuotta kuolemasta tai, jos siitä ei ole tietoa, 120 vuotta potilaan syntymästä. Koska velvollisuus säilyttää potilastietoja on hyvin pitkä, potilaan kaikkia tietoja tai edes kokonaan yksittäistä palvelutapahtumaa ei usein ole mahdollista poistaa.

Potilaspaperien luovutuspyyntö

Aavan potilasasiakirjojen luovutuspyyntölomake löytyy tästä linkistä. Luovutuspyynnön voi täyttää sähköisesti, tulostaa, allekirjoittaa ja sen jälkeen toimittaa lähimpään Lääkärikeskus Aavan toimipisteeseen.

Asiakkaan tulee todistaa henkilöllisyytensä kuvallisella henkilötodistuksella, joko jättäessään luovutuspyyntölomakkeen tai noutaessaan tilaamansa potilasasiakirjat. Jos asiakas haluaa jonkun muun noutavan paperit, asiakkaan henkilöllisyys todennetaan aina papereita pyydettäessä ja noutaja tarvitsee valtakirjan. Valtakirjan haltijan tulee todistaa henkilöllisyytensä kuvallisella henkilötodistuksella.

Mikäli asiakas asuu kaukana tai ei muuten pääse paikan päälle noutamaan asiakirjoja, voidaan paperit lähettää kirjattuna kirjeenä henkilökohtaisesti noudettaviksi postista (ei valtakirjalla). Lähetyksestä laskutetaan 20 euroa ja se maksetaan lähetyksen liitteenä olevalla laskulla (mahdolliset lähetykset ulkomaille hinnoitellaan erikseen).

Toimintatapamme pohjautuvat lakiin potilaan asemasta ja oikeuksista 785/1992 sekä STM:n julkaisuun 2012:4 Potilasasiakirjojen laatiminen ja käsittely.

Helmikuusta 2016 lähtien Lääkärikeskus Aavassa kirjatut potilastiedot löytyvät OmaKannasta. Lisäksi Kesäkuusta 2017 alkaen Aavassa kirjatut potilastiedot löytyvät aava.fi sivulta, Omat Terveystietosi –palvelusta.

Potilaan puolesta asiointi

Jos potilaan on itse vaikea hoitaa asiointia Lääkärikeskus Aavassa, voi hän antaa toiselle henkilölle valtakirjan (valtuutuksen) hoitaa terveydenhuollon asiointia puolestaan. Valtakirja tulee antaa kirjallisesti. Valtakirjassa tulee yksilöidä tarkasti mitä palveluita se koskee. Valtakirja löytyy tästä linkistä.

Valtakirjan voi täyttää sähköisesti, tulostaa, allekirjoittaa ja sen jälkeen toimittaa lähimpään Lääkärikeskus Aavan toimipisteeseen. Valtakirjan antajan henkilöllisyys tarkastetaan palautuksen yhteydessä. Jos valtakirjassa valtuutettu henkilö palauttaa valtakirjan potilaan puolesta, valtakirjalle tarvitaan kaksi täysi-ikäistä, esteetöntä todistajaa. Tällöin valtuutetun henkilön henkilöllisyys tarkastetaan palautuksen yhteydessä.

Potilas voi halutessaan peruuttaa valtakirjan milloin tahansa toimittamalla kirjallisen peruutuksen Lääkärikeskus Aavaan.

Lokitietojen tarkastaminen

Kun asiakas haluaa saada tiedon niistä henkilöistä, jotka ovat käyneet hänen tiedoissaan potilastietojärjestelmässä, on hänen esitettävä kirjallinen pyyntö.  Aavan lokitietojen tarkastuspyyntölomake löytyy tästä linkistä.

Asiakkaan allekirjoittama tarkastuspyyntölomake lähetetään rekisterinpitäjälle osoitteeseen:

Lääkärikeskus Aava, lokitietopyynnöt:
Pasilankatu 4 A
00240 Helsinki

Asiakkaaseen ollaan yhteydessä 2 viikon kuluessa pyynnön saapumisesta rekisterinpitäjälle. Asiakkaan henkilöllisyys varmennetaan kuvallisesta voimassaolevasta henkilötodistuksesta ennen tietojen luovutusta. Lokitiedot luovutetaan nähtäväksi henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona.

Potilasasiamies

Potilasasiamies ohjaa ja neuvoo potilaita ja heidän omaisiaan potilaan hoitoon ja kohteluun liittyvissä kysymyksissä ja antaa tietoa potilaan oikeuksista. Potilasasiamies neuvoo ja avustaa tarvittaessa muistutuksen, kantelun tai potilasvahinkovahinkoilmoituksen teossa ja korvausasian vireille panossa.

Lisätietoa ja tarvittavat yhteystiedot löydät tästä linkistä.