Bra att veta

Tidsbeställningssamtal

För att utveckla vår servicekvalitet spelar vi in tidsbeställningssamtalen. Inspelningarna används endast för utbildning av personer som arbetar med tidsbeställningen samt vid behov för att verifiera tidsbeställningen.

Samtal till 010-företagsnummer kostar 8,28 c/samtal + 5,95 c/min. (moms 24 %) från fasta telefonanslutningar i Finland och 8,28 c/samtal + 17,04 c/min. (moms 24 %) från finska mobiltelefonanslutningar.

Avbeställning av läkarmottagningstider

Läkarmottagningstider ska avbeställas senast 12 timmar före mottagningstillfället. Vi förbehåller oss rätten att ta ut en avgift som motsvarar mottagningsavgiften för ej avbeställda tider eller tider som avbeställts för sent.

Vid förhinder ber vi klienten att avbeställa genom att ringa tidsbeställningsnumret. Tidsbeställningar kan avbeställas per telefon eller med beställningskoden som uppges i beställningsbekräftelsen.

Feedback

Feedback och utvecklingsförslag hjälper oss utveckla våra tjänster och vår verksamhet. Eftersom datasäkerheten i e-post inte kan garanteras, är det bra att inte att nämna personbeteckningen eller detaljerad information om hälsotillståndet i feedbacken. Lagstadgade påminnelser, klaganden, yrkanden om rättelse av beslut eller patientskadeärenden ska inte skickas i form av kundfeedback.

Det är bra att specificera informationen på formuläret så att vi vet vilken tjänst feedbacken berör. Feedbacken behandlas av kvalitetschef Ann-Marie Nordström  (ann-marie.nordstrom@aava.fi)  och chefen inom den berörda enheten.

Dataskydd och sekretess

Patientuppgifterna är sekretessbelagda. Hälsovårdpersonalen har lagstadgad tystnadsplikt. Patientuppgifter får endast behandlas av de anställda som deltar i behandlingen av patienten och endast i den omfattning som arbetsuppgiften kräver.

Patienten har rätt att kontrollera vilka som har hanterat hans eller hennes patientuppgifter. Kontrollbegäran kan adresseras till antingen överläkare Paula Arvilommi eller vår dataskyddsansvarige, datachef Lauri Muhonen.

Patientombudsman

Patientombudsmannen handleder och ger råd till patienterna och deras anhöriga i frågor kring vård och bemötande av patienten, samt ger information om patientens rättigheter. Patientombudsmannen ger råd och assisterar vid behov om det behövs göra en påminnelse, rapporteras klagomål eller patientskadeanmälan och vid ersättningsärenden.
Om det råder oklarhet kring vården eller bemötandet, rekommenderas det att först utreda frågan med servicechefen eller den behandlande läkaren på behandlingsenheten. Klagomål gällande vård eller bemötande kan lämnas direkt till överläkare Paula Arvilommi, vars kontaktinformation fås hos Läkarcentralen Aavas växel på numret 010 380 3838.

Patientombudsmannen tar inte ställning till medicinska avgöranden och har inte beslutanderätt.
Patientombudsman Sari A. Niemelä
sähköposti: potilasasiamies@aava.fi
Telefontid: tisdagar kl. 12–14, puhelin 050 375 4980

På social- och hälsovårdsministeriets webbplats finns mer information om patientens rättigheter och på Patientförsäkringscentralens webbplats finns en skadeblankett för utskrift.

Överlämnande av journalhandlingar i Aava

Blanketten för begäran av överlämnande av journalhandlingar finns bakom denna länk. Begäran om överlämnande kan fyllas i elektroniskt, skrivas ut, undertecknas och efter genom att leverera blanketten till ett av Läkarcentralen Aavas verksamhetsställen.

Kunden ska verifiera sin identitet med en bildförsedd identitetshandling, antingen då man lämnar in begäran om överlämnande eller hämtar de beställda journalhandlingarna. Om kunden vill att någon annan ska hämta handlingarna, verifieras kundens identitet alltid då handlingarna begärs, och den som hämtar handlingarna ska ha fullmakt. Kunden ska verifiera sin identitet med en bildförsedd identitetshandling.

Om kunden bor långt borta eller annars inte har möjlighet att hämta handlingarna, kan handlingarna skickas som ett rekommenderat brev som ska hämtas personligen på posten (inte med fullmakt). För försändelsen debiteras 20 euro och betalningen sker via en faktura som följer med försändelsen (eventuella försändelser till utlandet prissätts separat).

Våra tillvägagångssätt grundar sig på lagen om patientens ställning och rättigheter 785/1992 samt social- och hälsovårdsministeriets publikation 2012:4: Upprättande och hantering av journalhandlingar.

Blanketter

På denna sida finns nyttiga blanketter. Blanketterna kan fyllas i elektroniskt och skrivas ut. Läs mer.

Läkarcentralen Aavas registerbeskrivningar

I social- och hälsovårdsministeriets förordning om journalhandlingar finns bestämmelser om hur och vilka uppgifter som ska sparas inom hälsovården för att kunna ordna och genomföra en patients vård. Dessa uppgifter utgör ett personregister.

Enligt personuppgiftslagen ska en person underrättas om hans personuppgifter införs i ett personregister. Dessutom ska den registrerade underrättas om ändamålet med behandlingen av personuppgifter, vart uppgifterna regelmässigt överlämnas samt den registrerades rättigheter.

Läkarcentralen Aavas patientregister är:
1. ett centralt upprätthållet patientregister vid Lääkärikeskus Aava Oy och dess dotterbolag och självständiga yrkesutövare (patientregister över privatkunder) och
2. arbetsgivarspecifika, centralt upprätthållna patientregister för företagshälsovård vid Lääkärikeskus Aava Oy och dess dotterbolag.