Työterveyspalveluiden yleiset sopimusehdot

1. Sopimusehtojen soveltaminen

1.1. Näitä sopimusehtoja sovelletaan Lääkärikeskus Aava Oy:n ja sen kanssa samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden (jäljempänä Aava) asiakasyrityksille (jäljempänä Asiakas tai Asiakkaat) toimittamiin työterveys- tai muihin palveluihin ja tällaisia palveluja koskeviin tarjouksiin.

1.2. Nämä ehdot tulevat osaksi Aavan ja Asiakkaan välillä laadittavaa sopimusta työterveyshuoltopalveluista (jäljempänä Sopimus). Allekirjoittaessaan Sopimuksen Asiakas ja Aava sitoutuvat noudattamaan näissä yleisissä ehdoissa mainittuja ehtoja, ellei kirjallisesti ole toisin sovittu.

2. Palvelut

2.1. Allekirjoittamalla Sopimuksen Asiakas tilaa Aavalta ja Aava sitoutuu tuottamaan Sopimuksessa ja sen liitteissä määritellyt Aavan palvelut (”Palvelut”).

2.2. Asiakas hankkii Sopimuksessa sovitut palvelut Sopimuksen voimassaoloaikana lähtökohtaisesti vain Aavalta. Poikkeukset tästä sovitaan yhteisesti.

2.3. Palveluiden toteuttaminen määritellään lisäksi tarkemmin vuosittain yhdessä laadittavassa työterveyspalveluja ja -toimintaa ohjaavassa toimintasuunnitelmassa.

2.4. Aavan koko toiminta on laatusertifioitu ISO 9001:2008 mukaisesti. Aava sitoutuu tuottamaan Asiakkaalle laatujärjestelmän mukaisia laadukkaita sairaan- ja terveydenhoidon palveluita.

2.5. Aavalla on oikeus käyttää alihankkijoita Palveluiden suorittamiseen. Aava vastaa alihankkijoiden toimista kuin omistaan, ellei Sopimuksessa ole toisin sovittu.

2.6. Aavan esitteisiin, hinnastoihin ja muuhun aineistoon sisältyvät tiedot ovat sitovia vain, mikäli niihin tarjouksessa tai Sopimuksessa erikseen viitataan. Aavan tarjous samoin kuin palvelusopimus ja sen liitteet ovat luottamuksellisia ja niihin sovelletaan kohdan 11 määräyksiä.

3. Tiedot Asiakkaan organisaatiosta ja henkilöstöstä

3.1. Asiakkaan tulee huolehtia siitä, että Aavalla on Asiakkaan organisaatiosta ja henkilöstöstä aina ajan tasalla olevat tiedot päivitettyine yhteystietoineen. Aava ei vastaa laskutus- ja tilastointivirheistä, jotka perustuvat Asiakkaan antamiin tai antamatta jättämiin tietoihin. Ellei muuta ole sovittu, työterveyspalveluihin oikeuttavien henkilöiden tunnistukseksi riittää henkilötietojen löytyminen Aavan henkilörekisteristä Asiakkaan työntekijänä. Palveluita käyttämään oikeutettuja henkilöitä koskevat muutokset Asiakas ilmoittaa sähköisesti Aavan ilmoittamalla tavalla.

3.2. Asiakkaan mahdolliset uudet toimipaikat tai Asiakkaan koko konsernia koskevassa palvelusopimuksessa tytäryritykset liitetään mukaan palvelusopimukseen asiakasyrityksen ilmoituksen mukaisesti seuraavin edellytyksin:

(a) Aavalla on kyseisen uuden toimipaikan tai tytäryrityksen paikkakunnalla omaa toimintaa tai yhteistyökumppanin toimintaa

(b) uuden toimipaikan käynnistymisestä on sovittu yhteisesti

(c) Asiakas on toimittanut sähköiset henkilötiedot Aavan ohjeistuksen mukaisesti

(d) Aavalla on käytössään tarvittava palvelukapasiteetti

3.3. Asiakas tiedottaa Aavaa ja Aavan Asiakasta hoitavaa työterveyshenkilöstöä kaikesta Asiakkaan työterveyshuoltotoimintaan liittyvästä ja vaikuttavasta toiminnasta ja niissä tapahtuvissa muutoksista. Tiedottaminen tapahtuu Aavan palvelusopimuksessa määritellylle yhteyshenkilölle.

3.4. Asiakkaan edellyttämistä muutoksista käytäntöihin, raportointiin tai laskutukseen, jotka vaativat muutoksia Aavan tietojärjestelmiin, sovitaan tapauksittain erillinen korvaus Aavalle. Vastaavasti Aava on velvollinen ilmoittamaan kohtuullisessa ajassa Asiakkaalle sellaisista tulevista raportointijärjestelmän muutoksista, jotka aiheuttavat todennäköisesti Asiakkaalle merkittäviä tietoteknisiä muutoksia.

3.5. Asiakas vastaa siitä, että se sen henkilökunta tuntee palvelusopimuksen sisällön olennaisilta osin ja antaa henkilökunnalleen sopimusta vastaavat ohjeet Palveluiden käytöstä.

3.6. Mikäli palvelusopimuksen tai liitteiden sisällössä tai niiden perustana olevissa tiedoissa havaitaan virheitä tai tiedot ovat muuttuneet, asiasta on viipymättä ilmoitettava toiselle osapuolelle.

4. Palvelujen käynnistäminen, palvelusopimuksen voimassaolo ja päättyminen

4.1. Palvelut käynnistetään Sopimuksessa sovitun mukaisesti, ellei osapuolten välillä ole erikseen toisin sovittu. 

4.2. Sopimus tulee voimaan, kun osapuolet ovat sen allekirjoittaneet ja on voimassa toistaiseksi kuuden (6) kuukauden irtisanomisajalla, ellei osapuolten välillä ole erikseen kirjallisesti toisin sovittu Sopimuksessa (liite 1).

4.3. Edellä kohdassa 4.2 mainitusta huolimatta tämä Sopimus voidaan purkaa välittömästi, jos: a) Osapuoli ei noudata tämän Sopimuksen mukaisia olennaisia velvollisuuksiaan eikä korjaa tilannetta kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa toisen Osapuolen ilmoituksen jälkeen; b) Osapuoli on haettu konkurssiin, hakee suojaa velkojiltaan tai hakee yrityssaneerausmenettelyyn, on asetettu selvitystilaan tai voidaan katsoa todennäköisesti maksukyvyttömäksi muilla kohtuullisilla perusteilla;, tai c) Osapuolelle ei myönnetä lisenssiä tai lupaa, joka on tarpeen Osapuolen toimintaa varten, tai jos lupa umpeutuu tai peruutetaan.

4.4. Aavalla on sovitusta voimassaolo- ja irtisanomisajasta riippumatta oikeus valintansa mukaan keskeyttää tai lakkauttaa Palvelut tai purkaa Sopimus kohdan 4.3 a) mukaisesti, mikäli Asiakkaan maksu Aavalle viivästyy enemmän kuin kolmekymmentä (30) päivää.

4.5. Mikäli Aava purkaa Sopimuksen jonkin edellä kohdassa 4.3. mainitun syyn johdosta tai Sopimus päättyy irtisanomisehdon mukaan, Asiakas on velvollinen suorittamaan Aavalle Sopimuksen mukaan erääntyvät maksut, mukaan lukien myös Aavan alihankintaverkoston laskuttamat Palvelut.

5. Maksujen määräytymisperusteet ja laskutus

5.1. Maksujen määräytymisperusteet on todettu Sopimuksessa (liite 3).

5.2. Maksut on maksettava viimeistään laskuun merkittynä eräpäivänä. Maksun viivästyessä Asiakas on velvollinen maksamaan viivästyskorkoa korkolain mukaan sekä muistutus- ja perimiskulut.

5.3. Yleismaksun laskutuksen perusteena olevana henkilömääränä käytetään yleismaksun sovittua laskutuskuukautta edeltävän kuukauden viimeisenä päivänä olevaa Asiakkaan henkilömäärää, ellei toisin sovita. Asiakas on velvollinen toimittamaan ajantasaiset tiedot Palvelujen piirissä olevasta henkilömäärästään Aavalle.

5.4. Työtapaturmien hoidosta aiheutuvat kustannukset laskutetaan Asiakkaan ilmoittamalta vakuutusyhtiöltä. Muussa tapauksessa työtapaturmien hoidosta aiheutuvat kustannukset laskutetaan Asiakkaalta sairaanhoitona.

Mikäli vakuutusyhtiö tekee työtapaturma-asiassa kokonaan tai osittain hylkäävän päätöksen, laskutetaan kyseisen tapaturman hoidosta aiheutuneet kustannukset Asiakkaalta siltä osin kuin vakuutusyhtiö ei niitä maksa, ellei Asiakkaan kanssa ole erikseen kirjallisesti toisin sovittu.

5.5. Osa palveluista voidaan sopimuksen mukaan laskuttaa Asiakkaan ilmoittamalta sairauskassalta taikka Asiakkaan sairauskuluvakuutuksen nojalla vakuutusyhtiöltä, edellyttäen, että Asiakas toimittaa Aavalle tiedot sairauskassan toimintaperiaatteista tai sairauskuluvakuutuksen vakuutusehdoista.

Mikäli edellä mainituissa tapauksissa sairauskassa tai vakuutusyhtiö tekee työtapaturma-asiassa kokonaan tai osittain hylkäävän päätöksen, laskutetaan ao. tapaturman hoidosta aiheutuneet kustannukset Asiakkaalta siltä osin kuin edellä mainittu kolmas osapuoli ei niitä maksa, ellei Asiakkaan kanssa ole erikseen kirjallisesti toisin sovittu.

5.6. Aava laskuttaa Asiakkaan henkilökunnan perumattomat, ei-käytetyt vastaanottoajat aina henkilöltä, jota varaus koskee, voimassa olevan hinnaston mukaan.

5.7. Mikäli Asiakas ei ole perunut Asiakkaan ja Aavan välillä sovittua työterveyshuollon organisaatiotyötä viimeistään kolme (3) arkipäivää ennen sovittua toimintaa (kuten sovitut neuvottelut, tapaamiset, toimintasuunnitelman laadinta, muut valmistelutyöt sekä muu mahdollinen suunniteltu toiminta), on Aavalla oikeus laskuttaa Asiakkaalta valmistelu- ja suunnittelutyöstä Aavalle aiheutuneet kohtuulliset kulut voimassa olevan hinnaston mukaan.

5.8. Asiakkaan on esitettävä laskua koskevat huomautukset kirjallisesti viimeistään kahdeksan (8) päivän kuluessa laskun päiväyksestä.

5.9. Aavalla on oikeus periä Asiakkaalta kulloinkin voimassaolevat välilliset verot.

5.10. Aavalla on oikeus muuttaa hinnastojaan sekä Palvelusta perittäviä maksuja. Maksujen korotuksesta ilmoitetaan Asiakkaalle kirjallisesti viimeistään kuusikymmentä (60) päivää ennen muutoksen voimaantuloa. Asiakkaalla on oikeus kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa hintamuutosta koskevan ilmoituksen päiväyksestä irtisanoa Sopimus kirjallisesti päättymään hintamuutoksen voimaantulopäivänä.

6. Aavan työterveyden digitaaliset palvelut

6.1. Sopimusehtoja Aavan työterveyden digitaalisiin palveluihin (”Digipalvelut”) liittyen sovelletaan vain, mikäli palvelusopimuksessa on sovittu Asiakkaan ottavan käyttöönsä kyseiset palvelut.

6.2. Asiakkaalla tulee olla nimetty Digipalveluiden pääkäyttäjä. Asiakas voi vaihtaa nimettyä pääkäyttäjää ilmoittamalla muutoksesta kirjallisesti etukäteen Aavalle.

Asiakkaan nimetty pääkäyttäjä hallinnoi kaikkia muita Asiakkaan käyttöoikeuksia. Asiakkaan nimetty pääkäyttäjä voi poistaa ja muokata Asiakkaan olemassa olevia käyttöoikeuksia sekä lisätä uusia käyttöoikeuksia. Asiakkaan nimetty pääkäyttäjä voi myös luoda uusia pääkäyttäjiä, joilla on vastaavat käyttöoikeuksien muokkausoikeudet kuin nimetyllä pääkäyttäjällä.

Asiakkaalla on oikeus antaa Digipalveluiden käyttöoikeudet ainoastaan Asiakkaan omaan henkilökuntaan kuuluvalle työntekijälle tai palvelusopimuksessa erikseen nimetylle taholle. Asiakas vastaa siitä, että käyttöoikeuksia ei anneta eikä luovuteta henkilölle, jolla ei ole oikeutta tarkastella Digipalveluiden sisältämää aineistoa.

Aava voi peruuttaa joko osaksi tai kokonaan Asiakkaan käyttöoikeuden, mikäli Asiakas rikkoo näitä käyttöehtoja tai muita Asiakkaalle toimitettuja Digipalvelun käyttöä koskevia ohjeita.

6.3. Digipalvelun käyttö edellyttää vahvaa tunnistautumista. Asiakas vastaa siitä, että pääkäyttäjällä on käytettävissään Digipalveluiden edellyttämät tunnistusvälineet. Asiakas toimittaa Aavalle tarvittavat tunnistetiedot, joita voivat olla matkapuhelinnumero ja/tai henkilötunnus. Mikäli Asiakkaan nimetyllä pääkäyttäjällä ei ole tunnistamiseen tarvittavia välineitä, tai tämä ei hyväksy tunnistetietojen luovutusta, on Asiakkaan nimettävä uusi nimetty pääkäyttäjä.

Asiakas vastaa kaikista nimetyn pääkäyttäjän, mahdollisten muiden pääkäyttäjien ja muiden käyttöoikeuksien haltijoiden toimista ja siitä, että Digipalveluiden käyttäjät noudattavat näitä sopimusehtoja ja mahdollisia muita annettuja ohjeita.

6.4. Digipalveluiden käyttö edellyttää jonkin Aavan hyväksymän vahvan sähköisen tunnistamisen menetelmän käyttöä. Asiakas vastaa tunnistamisessa käytettävien tunnusten hankkimisesta ja hankintaan liittyvistä kustannuksista. Asiakas vastaa myös omien tunnuksiensa mahdollisista ylläpito- ja käyttökustannuksista, joista on Asiakkaan ja tunnusten tarjoajan välillä sovittu. Asiakas vastaa Digipalveluiden tai niiden välityksellä toimittamansa aineiston toden- ja asianmukaisuudesta ja siitä, että sillä on oikeudet aineiston toimittamiseen. Asiakkaan tulee kaikin kohtuullisin keinoin varmistua siitä, että tämän lähettämä aineisto ei sisällä viruksia tai ole muulla tavoin vahingollista.

6.5. Aava toimittaa Asiakkaalle tarvittavat ohjeet Digipalveluiden käyttämiseksi.

Aava pyrkii kykynsä mukaan ylläpitämään Digipalveluiden toimivuutta. Aava ei vastaa siitä, että Digipalvelut toimivat virheettömästi tai keskeytyksettömästi. Aava ei vastaa Digipalveluiden mahdollisten käyttökatkosten tai virheiden aiheuttamista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai siitä etteivät Digipalvelut ole keskeytyksettä käytettävissä.

Aava ei vastaa mistään välillisistä tai välittömistä vahingoista tai muista seurauksista Asiakkaalle tai kolmannelle osapuolelle, jotka ovat aiheutuneet tai väitetään aiheutuneen Digipalveluista tai niiden käytöstä tai niihin sisältyvästä aineistosta mukaan lukien ohjelmistovirusten aiheuttamat vahingot, jotka aiheutuvat siitä syystä, että käyttäjä käy Digipalveluissa, käyttää tai selaa niitä tai lataa aineistoa niihin.

Asiakas ymmärtää, että Digipalveluiden käyttö edellyttää toimivan internet-yhteyden, joka ei sisälly Digipalveluihin. Ongelmat ja katkokset internet-yhteydessä voivat estää Digipalveluiden käytön kokonaan tai osittain. Aava ei ole missään vastuussa tällaisista käyttökatkoista eikä hyvitysvelvollinen Asiakasta kohtaan. Aava pyrkii mahdollisuuksiensa mukaan ilmoittamaan etukäteen Digipalveluissa mahdollisesti tapahtuvista muutoksista. Aavalla on kuitenkin milloin tahansa ilman ennakkoilmoitusta ja mistä syystä tahansa oikeus muuttaa Digipalveluiden ulkoasua, sisältöä, saatavuutta sekä palvelussa toimitettavia palveluita ja muita ominaisuuksia.

Aava pyrkii ilmoittamaan etukäteen katkoksista Digipalveluissa. Aavalla on kuitenkin tarvittaessa oikeus keskeyttää Digipalveluiden tarjoaminen huolto- ja päivitystoimenpiteiden ajaksi ilman erillistä ennakkoilmoitusta.

6.6. Kaikki Digipalveluiden ja niiden sisältämän aineiston immateriaalioikeudet kuuluvat Aavalle tai kolmannelle osapuolelle, lukuun ottamatta Asiakkaan Digipalveluihin toimittamaa aineistoa, jonka immateriaalioikeudet kuuluvat Asiakkaalle tai kolmannelle osapuolelle.

Aavalle kuuluvan Digipalveluiden sisältämän aineiston julkaiseminen, jäljentäminen, siirtäminen tai muuttaminen ilman Aavan lupaa on kielletty, lukuun ottamatta aineiston säilyttämistä tietokoneella tai tulostamista Asiakkaan oman organisaation sisäistä käyttöä varten. Digipalveluiden sisältämää aineistoa saa lainata Suomen tekijänoikeuslain (404/1961) mukaisesti. Aineistoa lainattaessa on aina ilmoitettava lähde.

Tämän kohdan 6.6. ensimmäisestä kappaleesta poiketen Asiakkaalla on palvelusopimuksen voimassaoloajan Digipalveluissa olevaan asiakaskohtaiseen aineistoon vapaa käyttöoikeus organisaationsa sisällä. Käyttöoikeuden puitteissa asiakas saa muokata ja kopioida asiakaskohtaista aineistoa vapaasti. Asiakkaalla ei ole oikeutta luovuttaa tai kopioida materiaalia organisaationsa ulkopuolisille tahoille ilman Aavan antamaa erillistä kirjallista suostumusta.

Asiakas vastaa siitä, että sen Digipalveluihin toimittamat tiedot tai aineisto ei loukkaa kolmansien osapuolten tekijänoikeuksia, immateriaalioikeuksia tai muita oikeuksia taikka lakia tai hyvää tapaa. Tällaisen aineiston lähettäjä vastaa kaikista vahingoista ja kustannuksista, joita aiheutuu Aavalle tai sen yhteistyökumppaneille tämän ehdon rikkomisesta.

7. Lait, ympäristö- ja eettiset kysymykset

7.1. Osapuolet sitoutuvat noudattamaan osapuoliin sovellettavaa ja niitä velvoittavaa lainsäädäntöä, asetuksia ja viranomaismääräyksiä, mukaan lukien mutta rajoittumatta työterveyshuoltolakia (1383/2001) ja sen nojalla annettuja säädöksiä ja määräyksiä sekä terveydenhuollon eettisiä periaatteita. Palveluita suunnitellessaan ja tuottaessaan Aava pyrkii huomioimaan kestävän kehityksen ja ympäristöseikat. Aavan henkilöstö toimii ammatillisesti riippumattomana ja puolueettomana asiantuntijana voimassa olevan lainsäädännön ja työterveyshenkilöstölle annettujen eettisten ohjeiden mukaisesti.

8. Korvausvastuu

8.1. Osapuoli on velvollinen huomauttamaan Sopimukseen perustuvissa suorituksissa havaitsemistaan virheellisyyksistä, laiminlyönneistä tai puutteista ja mikäli mahdollista, vaatimaan virheen, laiminlyönnin tai puutteen korjaamista viipymättä saatuaan siitä tiedon.

8.2. Jos osapuoli on aiheuttanut virheen, laiminlyönnin tai puutteen tahallisesti tai tuottamuksellaan, sen on korjattava virhe tai laiminlyönti omalla kustannuksellaan ja ilman aiheetonta viivytystä.

8.3. Aava vastaa kaikista Palveluiden tuottamisen yhteydessä aiheutuneista potilasvahinkolain mukaisista potilasvahingoista täysimääräisesti riippumatta näissä ehdoissa sovituista vastuunrajoituksista.

8.4. Osapuoli vastaa vahingoista, joiden osoitetaan johtuvan sen tahallisesta tai tuottamuksellisesta sopimusrikkomuksesta.

Osapuoli ei vastaa välillisistä vahingoista, kuten liikevaihdon tai tuotannon vähentymisestä tai keskeytymisestä, saamatta jääneestä voitosta tai tulosta tai muusta vastaavan kaltaisesta vaikeasti ennakoitavasta vahingosta lukuun ottamatta salassapitoon ja tietosuojaan liittyviä vahinkoja.

8.5. Aavan Sopimuksen mukainen vahingonkorvausvelvollisuus Asiakasta kohtaan rajoittuu summaan, joka vastaa määrältään Asiakkaan Aavalle vahinkoa edeltäneen kuuden (6) kuukauden aikana maksamien Palveluja koskevien palvelumaksujen yhteenlaskettua määrää.

9. Ylivoimainen este

9.1. Kumpikaan osapuoli ei vastaa toiselle Osapuolelle aiheutuneista vahingoista, jotka johtuvat ylivoimaisesta esteestä. Ylivoimaisena esteenä pidetään tilannetta, joka ei ole ollut ennakoitavissa ja johon Osapuolet eivät ole voineet vaikuttaa (kuten sota, valtakunnallinen tai paikallinen työselkkaus, osapuolista riippumaton, ulkopuolisista syistä aiheutuva tulipalo, vesivahinko, sähköverkon toimintahäiriö jne.), mikäli tilanne estää Sopimuksen täyttämisen tai tekee sen kohtuuttoman vaikeaksi.

9.2. Osapuolen, joka vetoaa ylivoimaiseen esteeseen, tulee välittömästi ilmoittaa esteestä ja sen vaikutuksista sopimuksen täyttämiseen toiselle Osapuolelle. Osapuolten on myös tehtävä kaikkensa esteen poistamiseksi ja sen vaikutusten vähentämiseksi ja poistamiseksi.

10. Riitojen ratkaisu ja sovellettava laki

10.1. Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia.

10.2. Sopimuksesta aiheutuvat riidat ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa.

11. Salassapitovelvollisuus, potilastietojen käsittely, tietoturva ja asiakastietojen käyttö

11.1. Aavaa ja sen henkilöstöä sitoo lakiin potilaan asemasta ja oikeuksista perustuva potilasasiakirjatietojen salassapitovelvollisuus. Aava voi luovuttaa potilasasiakirjatietoja vain lakiin tai potilaan suostumukseen perustuen.

11.2. Potilasasiakirjojen laatimisessa ja säilyttämisessä noudatetaan lakia potilaan asemasta ja oikeuksista ja sosiaali- ja terveysministeriön asetusta potilasasiakirjojen laatimisesta sekä niiden ja muun hoitoon liittyvän materiaalin säilyttämisestä.

11.3. Asiakas vastaa Aavan sille lainsäädännön määräyksiä noudattaen luovuttamien potilas- ja muiden henkilötietojen lainmukaisesta käsittelystä omassa organisaatiossaan. Potilas- ja asiakastietojen rekisterinpitäjä määräytyy sovellettavan lainsäädännön mukaan.

11.4. Sähköisessä laskutuksessa Aava vastaa laskunsiirron tietoturvasta käytössään olevan laskuoperaattorin tuottamaan tiedonluovutusrajapintaan saakka. Asiakas vastaa tiedonsiirron tietoturvasta tästä rajapinnasta omaan ympäristöönsä.

11.5. Osapuolet sitoutuvat pitämään ulkopuolisilta salassa toisen osapuolen sopimuksen mukaiset palvelujärjestelyt, palvelukuvaukset, järjestelmäratkaisut ja muut liikesalaisuuksiksi katsottavat tiedot. Osapuoli ei saa ilman toisen osapuolen kirjallista suostumusta luovuttaa sanottuja tietoja kolmannelle osapuolelle eikä käyttää niitä muuta kuin välittömästi sopimuksen mukaisen toiminnan yhteydessä.

Salassapitovelvollisuus ei kuitenkaan koske tietoa, a) joka on yleisesti saatavilla taikka muuten julkista; b) joka oli oikeutetusti osapuolen hallussa ilman sitä koskevaa salassapitovelvollisuutta ennen sen saamista toiselta osapuolelta; tai c) jonka osapuoli on saanut kolmannelta osapuolelta ilman salassapitovelvollisuuden loukkausta toista osapuolta kohtaan.

11.6. Salassapitovelvollisuus on voimassa myös Sopimuksen päättymisen jälkeen.

11.7. Aavalla on Sopimuksen allekirjoituksen jälkeen oikeus käyttää Asiakasta kirjallisena referenssinä tarjouksissaan, ellei erikseen ole toisin sovittu.

12. Sopimuksen lisäykset,  muutokset ja siirtäminen

12.1. Muutokset Sopimukseen tulee tehdä kirjallisesti ja muutokset Sopimukseen ja sen liitteisiin ovat osapuolia sitovat vasta sen jälkeen, kun molemmat osapuolet ovat ne asianmukaisesti allekirjoittaneet.

12.2. Osapuolella ei ole oikeutta siirtää Sopimusta ilman toisen osapuolen etukäteistä kirjallista suostumusta. Aavalla on kuitenkin oikeus ilman Asiakkaan suostumusta siirtää Sopimus tai sen osa toiselle samaan konserniin kuuluvalle yhtiölle.

13. Sopimusehtojen voimassaolo

13.1. Nämä Sopimusehdot ovat voimassa toistaiseksi.

13.2. Aavalla on oikeus muuttaa näitä yleisiä ehtoja. Asiakasta sitovat palvelusopimuksen tekohetkellä voimassa olleet Aavan yleiset ehdot, ellei osapuolten välillä ole erikseen toisin sovittu. Asiakkaan katsotaan kuitenkin hyväksyneen näiden ehtojen muuttamisen, mikäli Asiakas ei ole yhden (1) kuukauden kuluessa muutoksesta tiedon saatuaan kirjallisesti ilmoittanut vastustavansa muutoksia.

Lue lisää:

Työterveys
Myynnin yhteystiedot

Perehdy työterveyshuoltoon

Ostajan opas

Pyydä tarjous

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä Aavan työterveyshuoltoon.

Siirry tarjouspyyntölomakkeeseen