Patientens rättigheter

Patientombudsman

Patientombudsmannen handleder och ger råd till patienterna och deras anhöriga i frågor kring vård och bemötande av patienten, samt ger information om patientens rättigheter. Patientombudsmannen ger råd och assisterar vid behov om det behövs göra en påminnelse, rapporteras klagomål eller patientskadeanmälan och vid ersättningsärenden.

Om det råder oklarhet kring vården eller bemötandet, rekommenderas det att först utreda frågan med servicechefen eller den behandlande läkaren på behandlingsenheten. Klagomål gällande vård eller bemötande kan lämnas direkt till ledande överläkare Paula Arvilommi, vars kontaktinformation fås hos Läkarcentralen Aavas växel på numret 010 380 3838.

Patientombudsmannen tar inte ställning till medicinska avgöranden och har inte beslutanderätt.

Patientombudsman Sari Niemelä

e-post: potilasasiamies@aava.fi

telefontid: tisdagar kl. 12–14, telefon 050 375 4980

social- och hälsovårdsministeriets webbplats finns mer information om patientens rättigheter och på Patientförsäkringscentralens webbplats finns en skadeblankett för utskrift.

Begäran om utlämnande av journalhandlingar

Aavas blankett för begäran om utlämnande av journalhandlingar hittar du här. Begäran om utlämnande kan fyllas i elektroniskt, skrivas ut, undertecknas och sedan levereras till Läkarcentralen Aavas närmaste verksamhetsställe.

Kunden ska verifiera sin identitet med en identitetshandling med foto, antingen när han eller hon lämnar in begäran om utlämnande eller hämtar de beställda journalhandlingarna. Om kunden vill att någon annan ska hämta handlingarna, verifieras kundens identitet varje gång när handlingarna begärs, och den som hämtar handlingarna ska ha fullmakt. Kunden ska verifiera sin identitet med en bildförsedd identitetshandling.

Om kunden bor långt borta eller annars inte har möjlighet att hämta handlingarna, kan handlingarna skickas som ett rekommenderat brev som ska hämtas personligen på posten (inte med fullmakt). För försändelsen debiteras 20 euro och betalningen sker via en faktura som följer med försändelsen (eventuella försändelser till utlandet prissätts separat).

Våra tillvägagångssätt grundar sig på lagen om patientens ställning och rättigheter (785/1992) samt Social- och hälsovårdsministeriets publikation 2012:4, Upprättande och hantering av journalhandlingar.

Rättelse av anteckningar i journalhandlingarna

Patienten har rätt att kräva att felaktiga eller bristfälliga uppgifter om honom eller henne i journalhandlingarna rättas, raderas eller kompletteras. Vårdnadshavaren kan framföra ett yrkande om rättelse för sitt minderåriga barn.

Blanketten för yrkande om rättelse kan skrivas ut här eller hämtas från Aavas verksamhetsställe. I ett skriftligt yrkande ska man så noggrant som möjligt specificera den uppgift eller de uppgifter som ska rättas eller raderas. Yrkandet om rättelse ska lämnas personligen till Läkarcentralen Aavas verksamhetsställe eftersom patientens identitet alltid kontrolleras innan behandlingsåtgärder vidtas.

Om patienten kräver att vissa anteckningar i journalhandlingarna rättas, bedömer den behandlande läkaren eller en annan yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården om uppgifterna med tanke på vården är nödvändiga och om det finns skäl att rätta, komplettera eller radera dem. Om yrkandet om rättelse inte är motiverat, ges ett intyg där skälet till avslaget anges.

Att sköta ärenden för en annan person

Om det är svårt för patienten att själv uträtta ärenden hos Läkarcentralen Aava, kan han eller hon ge en annan person en fullmakt (befullmäktigande) att uträtta sina ärenden inom hälso- och sjukvården. Fullmakten ska ges skriftligen. I fullmakten ska noggrant specificeras vilka tjänster fullmakten gäller. Blanketten för fullmakten hittar du här.

Fullmakten kan fyllas i elektroniskt, skrivas ut, undertecknas och sedan levereras till Läkarcentralen Aavas närmaste verksamhetsställe. Fullmaktsgivarens identitet kontrolleras i samband med inlämnandet av fullmakten. Om den befullmäktigade lämnar in fullmakten för patientens räkning, behövs det två myndiga, ojäviga vittnen för fullmakten. Då kontrolleras den befullmäktigade personens identitet i samband med inlämnandet av fullmakten.

Om patienten vill kan han eller hon när som helst återkalla fullmakten genom att lämna in en skriftlig återkallelse till Läkarcentralen Aava.

Kontroll av logguppgifter

Om kunden vill veta vem som behandlat hans eller hennes uppgifter i patientregistret, ska kunden lämna in en skriftlig begäran. Använd Aavas blankett för begäran om kontroll av logguppgifter.

Om du misstänker felaktig behandling av din patientinformation, använd formulär för att begära en skriftlig utredning.

Kunden ska underteckna blanketten för begäran om kontroll och skicka den till den registeransvarige till adressen:

Lääkärikeskus Aava, lokitietopyynnöt
Myllytie 1A
04410 Träskända

Blanketten kan också skickas via krypterad e-post till lokitietopyynnot@aava.fi.

Kunden kontaktas inom två veckor efter det att den registeransvarige har tagit emot begäran. Kundens identitet kontrolleras med hjälp av en giltig identitetshandling med foto innan uppgifterna lämnas ut. Aava rekommenderar i första hand att du kontrollerar logguppgifterna tillsammans med en medlem av Aavas personal. Då har du möjlighet att ställa frågor angående logguppgifterna. Alternativt kan logguppgifterna levereras till dig till den adress du skriftligen uppgivit i begäran.

Överlåtande av patientjournalhandlingar