Uusi asiakastietolaki astui voimaan 1.11.21 – Tiedote asiakkaille

shutterstock_1606120576
Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä 784/2021 (Asiakastietolaki) muuttui 1.11.2021. Lisätietoa muutoksesta löydät kanta.fi ja kanta.fi/omakanta.
FacebookTwitterLinkedIn

Miksi asiakastietolaki muuttuu?

Asiakastietolaki muuttuu, jotta se vastaisi EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen vaatimuksia. Uusi laki vahvistaa asiakkaan tietosuojaa ja tietoturvaa:

  • Asiakkailla on jatkossa parempi mahdollisuus hallita tietojaan.
  • Palvelunantajat, välittäjät ja Kansaneläkelaitos laativat tietoturvaan ja tietosuojaan sekä tietojärjestelmien käyttöön liittyvän tietoturvasuunnitelman.
  • Tietojärjestelmille ja hyvinvointisovelluksille tulee sertifiointimenettely.

Mikä muuttuu käytännössä?

Suostumuksesta tulee luovutuslupa

Luovutuslupa vastaa toiminnallisuuksiltaan nykyistä terveydenhuollon Kanta- luovutusten edellyttämää laajaa suostumusta. Luovutuslupaan tehtävien kieltojen avulla asiakas voi nykyistä paremmin hallita omien tietojensa näkymistä terveydenhuollon toimijoille.

Jatkossa terveydenhuollon potilastietoja saa luovuttaa Potilastiedon arkisto Kannan kautta toimialan sisällä (toiselle terveydenhuollon palvelunantajalle) asiakkaan terveydenhuollon järjestämiseksi, tuottamiseksi ja toteuttamiseksi.

Asiakas- ja potilastietojen luovutus toimialan sisällä edellyttää asiakkaan antaman luovutusluvan tai muun luovutuksen oikeuttavan lakiperusteen (esim. hätätilahaku) sekä hoito- tai asiakassuhteen todentamisen ja asiakkaan mahdollisesti asettamien luovutuskieltojen huomioimisen.

Miten annan luovutusluvan tai asetan kieltoja?

  • Luovutusluvan ja -kiellot voi antaa Omakannassa Tietojen käytön hallinta- osiossa. Terveydenhuollon ammattilainen voi merkitä asiakkaan pyynnöstä luovutusluvan tai asettaneen kieltoja potilastietojärjestelmän kautta (Aavassa ja Pikkujätissä vuoden 2022 aikana).
  • Luovutuslupa sekä kiellot ovat voimassa toistaiseksi. Luvan tai kiellon voi perua itse Omakannassa tai pyytämällä terveydenhuollon ammattilaista tekemään sen asiakkaan puolesta potilastietojärjestelmän kautta (Aavassa ja Pikkujätissä vuoden 2022 aikana).
  • Terveydenhuollon olemassa olevat annetut suostumukset sekä asetetut kiellot jäävät toistaiseksi ennalleen ja luovutukset perustuvat niihin. Käytännössä uuden luovutusluvan voimaantulo ei siis edellytä asiakkaalta välittömiä toimia, ellei hän halua tehdä luovutuslupaan muutoksia.

Sosiaalihuollon palvelunantajille laaja liittymisvelvoite Kantaan

Sosiaalihuollon asiakirjat tulevat vaiheittain osaksi Kanta-palveluita.

Laajan liittymisvelvoitteen ansiosta tiedot ovat nykyistä helpommin saatavilla eri palvelunantajien välillä silloin, kun tietoja tarvitaan ja niitä on oikeus käsitellä. Sosiaali- ja terveydenhuollon toimijoiden välillä tietojen luovutus tulee perustumaan myöhemmässä vaiheessa erilliseen luovutuslupaan. Samalla asiakas pystyy hallitsemaan kaikkien terveys- ja sosiaalihuollon tietojensa näkyvyyttä Kannassa aikaisempaa paremmin.

Omien hyvinvointitietojen hyödyntäminen terveydenhuollossa

Omakantaan on mahdollista jatkossa tallentaa omia hyvinvointitietoja ja lakimuutoksen myötä asiakas voi tulevaisuudessa jakaa tietoja halutessaan sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille. Hyvinvointitietoja tallennetaan Omakantaan Kanta-palvelujen hyväksymillä kolmansien osapuolten tarjoamilla sovelluksilla.

Hoitotilanteessa välttämättömien lääkemääräystietojen hakeminen Reseptikeskuksesta perustuu jatkossa lakiin

Jatkossa lääkemääräysten luovutusperuste (tietojen hakeminen Reseptikeskuksesta hoitotilanteessa) perustuu lakiin (Laki sähköisestä lääkemääräyksestä annetun lain muuttamisesta 786/2021), eikä näin vaadi enää asiakkaan suostumusta.

Asiakkaalla on kuitenkin oikeus kieltää tai rajata tietojen luovuttamista (pl. PKV- lääkkeet; uudistamispyyntö; lääkkeen määrääjän itse määräämät lääkkeet; hätähaku, mikäli asiakas ei ole tätä kieltänyt). Asiakkaan aikaisemmin asettamat kiellot pysyvät ennallaan. Asiakkaan kieltäessä luovutuksen, lääkkeen toimittamiseksi tarvitaan potilasohje tai yhteenvetotuloste.

Kanta-informaation vastaanottamisen kuittaaminen

Voit kuitata uuden Kanta-informaation vastaanotetuksi Omakannassa 1.11.2021 alkaen. Mikäli käyttäjä ei kuittaa informaatiota saaduksi, Omakanta kirjaa käyttäjän automaattisesti ulos. Voit muokata luovutuslupaa tai rajata tietojesi käyttöä kielloin vasta kuitattuasi informaation saaduksi.

Informaation voi kuitata vastaanotetuksi myös terveydenhuollon yksikössä asioidessasi (Aavassa tai Pikkujätissä vuoden 2022 aikana).

Mikäli uutta Kanta-informaatiota ei kuitata vastaanotetuksi, tietojen luovutus Potilastiedon arkiston Kannan kautta estetään. Tietojen tallentumiseen Kantaan informoinnin puuttuminen ei vaikuta.

Alaikäiset potilaat

Informaation antaminen ja vastaanottaminen

Alaikäisen informointi lakimuutoksista tulee antaa terveydenhuollossa huomioiden lapsen tai nuoren iän ja kehitysasteen (päätöskykyisyys).

Alaikäinen ei voi kuitata informaatiota vastaanotetuksi Omakannassa. Alaikäisen kohdalla Kanta-informaation kuittaaminen ei ole pakotettua. Asiakas pääsee Omakantaan, vaikka uutta Kanta-informaatiota ei olisi kuitattu vastaanotetuksi.

Huoltaja tai muu valtuudella Omakannassa asioiva käyttäjä pääsee Omakantaan vain kuittaamalla uuden Kanta-informaation vastaanotetuksi päämiehensä puolesta.

Luovutuslupa ja kiellot

Päätöskykyinen alaikäinen voi antaa luovutusluvan terveydenhuollon toimialan sisäisiin luovutuksiin asioidessaan terveydenhuollossa. Mikäli terveydenhuollon ammattilainen toteaa alaikäisen olevan kykenemätön päättämään hoidostaan, luovutusluvan voi antaa alaikäisen huoltaja tai muu laillinen edustaja.

Alaikäinen ei voi asettaa kieltoja Omakannassa. Tulevaisuudessa päätöskykyinen alaikäinen voi pyytää terveydenhuollon ammattilaista asettamaan kiellon vastaanoton yhteydessä. Mikäli terveydenhuollon ammattilainen toteaa alaikäisen olevan kykenemätön päättämään hoidostaan, kiellon potilastietojen luovutukseen voi asettaa alaikäisen huoltaja tai muu laillinen edustaja.

Lisätietoja:

www.kanta.fi

www.kanta.fi/omakanta

Lähteet:

Alaikäinen ja Kanta-palvelut – toimintamalli terveydenhuoltoon ja apteekeille.

Kanta-koulutukset ammattilaisille. Tallenne: Lakimuutosten vaikutukset Potilastiedon arkiston ja Reseptin toimintamalleihin 29.9.2021.

Laki sosiaali- ja terveydenhuolloin asiakastietojen sähköisestä käsittelystä 784/2021

Laki sähköisestä lääkemääräyksestä annetun lain muuttamisesta 786/2021