Sara Vilander

Tervetuloa vastaanotolleni!

Psykologina koen tärkeäksi asiakkaan kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin edistämisen hänen yksilöllinen elämäntilanteensa huomioiden. Yhteistyön keskiössä ovat asiakkaan omat tavoitteet, toiveet ja tarpeet, jotka määrittelevät työskentelyn suuntaa ja tapoja.

Työotteessani yhdistyy monipuolisesti tutkittu tieto, kokemus ja asiakaslähtöisyys. Erityisosaamistani ovat mm. stressi- ja uupumusoireilu, mieliala- ja ahdistusoireet, erilaiset kuormittavat elämäntilanteet sekä työkyvyn tukeminen.

Työyhteisötasolla olen toiminut aktiivisesti erilaisissa kehittämishankkeissa sekä valmentanut ja kouluttanut laajasti mm. vuorovaikutukseen, psykologiseen turvallisuuteen ja itsensä johtamiseen liittyen.

Hanna Sippala

Psykologina uskon siihen, että meillä kaikilla on käytössämme sisäisiä voimavaroja ja vahvuuksia, jotka kannattelevat meitä myös silloin, kun kohtaamme elämässämme vastoinkäymisiä.
Työotettani voisikin kuvata asiakaslähtöiseksi, voimavarakeskeiseksi ja tavoitteelliseksi.
Muutamankin tapaamisen aikana on mahdollista oppia ja omaksua uudenlaisia taitoja ja tietoa, joiden avulla voi tulla toimeen haastavienkin tilanteiden, tunteiden ja ajatusten kanssa sekä edistää siten hyvinvointiaan ja elämänlaatuaan.

Yksilökäyntien ohella ohjaan mielelläni erilaisia

* (työ)hyvinvoinnin kohentamiseen
* ylläpitämiseen suunnattuja ryhmiä
* sekä pohdin yhdessä työyhteisöjen ja esimiesten kanssa, kuinka työyhteisön toimintaa ja rakenteita on mahdollista kehittää työhyvinvoinnin näkökulmasta edelleen.

Erityisiä mielenkiinnon kohteitani ovat muun muassa:

* työssä jaksamiseen ja hyvinvointiin
* työniloon sekä -imuun kuin myös stressin- ja muiden kuormitustekijöiden hallintaan liittyvät kysymykset
* ilmiöt niin yksilö- kuin organisaatiotasollakin.

Lauri Seppo

Olen kokenut ja avarakatseinen neuropsykologi, työterveyspsykologi ja psykoterapeutti. Teen neuropsykologisia tutkimuksia osana työkyvyn arviointeja, muistitutkimuksia ja oppimisvaikeuksien arviointia.

Työterveyspsykologina teen lyhyitä tukikonsultaatioita työterveyslääkärin tai työterveyshoitajan lähetteellä.

En ole lukinnut itseäni mihinkään psykoterapiakoulukuntaan, sovellan erilaisia menetelmiä tilanteen ja asiakkaan mukaan. En tee pitkiä terapioita tällä hetkellä. Tervetuloa vastaanotolleni!

Maria Peura

Toimin työterveyspsykologina Aavan Ruskon ja Oulu keskustan terveysasemilla. Otan vastaan asiakkaita sekä työhyvinvointiin että
henkilökohtaiseen elämään liittyvissä haasteissa. Tarjoan selventäviä keskusteluja ja ohjantaa. Teen kognition ja muistin
tutkimuksia osana työkyvyn arviointia sekä teen ADHD- arviointia ja tarjoan tukea keskittymiseen liittyvien haasteiden kanssa
selviytymiseen.

Eeva Ronni

Psykologina tavoitteeni on luoda sinulle turvallinen ympäristö tuoda esiin yksilöllinen tilanteesi sekä peilipintaa uusien näkökulmien löytämiseksi. Työskentelytapani on kohtaava ja konkreettinen. Tyypillisiä yksilövastaanoton aiheita ovat esim.

* ahdistuneisuus
* stressinsäätely
* jaksamisen haasteet sekä niistä toipuminen.

Minulla on erityisosaamista mm. haastavien elämäntapahtumien ja uupumuksen käsittelyyn sekä työkyvyn edistämiseen. Autan myös mielelläni mielenterveyden haasteiden oirehallinnassa sekä hyvinvoinnin lisäämisessä.
Lisäksi teen työtä organisaatiotasolla liittyen esim.

* työyhteisötaitojen
* esihenkilötyön kehittämiseen hyvinvoinnin lisäämiseksi.

Tarjoan koulutuksia työyhteisöille, konsultaatiota yritysten avainhenkilöille sekä työnohjaus- & coaching-palveluita.

Työskentelen mielelläni sekä yksilöiden että ryhmien kanssa. Voit tulla vastaanotolleni fyysisesti Karaporttiin tai videon välityksellä etäyhteydellä. Lämpimästi tervetuloa!

Sanni Björksten

Olet lämpimästi tervetullut pohtimaan kanssani mitä tahansa elämääsi ja hyvinvointiasi kuormittavaa asiaa.
Vastaanotollani työskennellään usein jaksamisen ja uupumisen, stressin, ahdistuksen, masennuksen ja vaativuuden parissa.
Myös erilaiset elämänkriisit ja ristiriidat ihmissuhteissa, työssä tai muualla elämässä ovat tyypillinen syy hakeutua vastaanotolleni.
Oma erityisosaamiseni on lyhytterapeuttisessa työskentelyssä, jossa hyödynnetään hyväksymis- ja omistautumisterapian (HOT) sekä kognitiivisen käyttäytymisterapian( KKT) menetelmiä.
Tavoitteet työskentelylle nousevat sinun tarpeistasi ja toiveistasi ja seuraamme yhdessä niitä kohti etenemistä.
Työskentelyni perusarvoja ovat lempeys, inhimillisyys, aitous ja rohkeus mennä kohti vaikeitakin ajatuksia ja tunteita. Toivon, että ne välittyvät myös sinulle toiminnassani.

Sari Rothberg

Tuen ja konsultoin työterveyden asiakasyrityksiä työhyvinvointiin ja johtamiseen liittyvissä kysymyksissä.

Asiakkuuksien parissa työskentelyssä minua innostavat erityisesti:

* toimivan ja mutkattoman yhteistyösuhteen luominen asiakasyritysten johdon ja HR:n kanssa

* johtamisen kehittämisen prosessit ja esihenkilöiden tukeminen erilaisissa
muutos- tai haastavissa tilanteissa

* johtoryhmätyöskentelyn kehittäminen

* esihenkilöiden ja johdon coaching

* työn kehittämisen prosessit

* työyhteisöjen kehittäminen ja valmennukset

* tuki ristiriitatilanteiden selvittämisessä

Otan vastaan myös työterveyden yksilöasiakkaita.

Työskentelen Turussa kolmena päivänä viikossa, mutta teen projekteja tarvittaessa myös muilla paikkakunnilla.

Meri Tuomela

Olen Meri, työterveyspsykologi ja ratkaisukeskeisen psykoterapian (KELA) opiskelija. Aikaisemman urani olen tehnyt copywriterina ja luovana suunnittelijana. Myös psykologina haluan ruokkia luovuutta ja houkutella esiin ihmisessä jo olemassa olevia vahvuuksia.

Kiinnostukseni kohteita ovat erilaiset ahdistukseen liittyvät ilmiöt, jotka työelämässä voivat ilmetä esimerkiksi perfektionismina, pakonomaisena suorittamisena tai vaativuutena sekä itseä että muita kohtaan.

Käytän työssäni kognitiiviseen käyttäytymisterapiaan perustuvia menetelmiä:

* olen akkreditoitu Cool Kids -ohjaaja ja -menetelmäohjaaja (ahdistuksen KKT-lyhytinterventio)
* pakko-oireisen häiriön KKT-terapeutti.
* olen aikaisemmin toiminut kliinisenä psykologina erikoissairaanhoidossa, joten minulla on kokemusta erilaisten psykiatristen ja neuropsykiatristen häiriöiden tunnistamisesta sekä hoitamisesta.

Yksilötyön lisäksi minua kiinnostavat organisaatio- ja ryhmätason ilmiöt. Ohjaan mielelläni ryhmiä, joiden tarkoitus on:

* parantaa työnhyvinvointia
* jaksamista
* sekä helpottaa työn ja muun elämän yhteensovittamista.

Minut voi tavata kasvokkain tai etäyhteydellä.

Anna Mäkinen

Toimin työterveyspsykologina Aviapolis – toimipisteessä.

Työotteeni on ratkaisukeskeinen ja aktiivinen, mielen ja kehon muodostaman kokonaisuuden huomioon ottava. Työssäni hyödynnän ratkaisukeskeisiä, myötätuntokeskeisiä ja kognitiivisen käyttäytymispsykologian menetelmiä.

Työskentelen sekä yksilöiden että työyhteisöjen kanssa. Osaamisalueisiin kuluu mm. yksilöiden ja työyhteisöjen työssä jaksamisen kartoitukset, työhyvinvoinnin tukeminen, elämänkriisien käsittely ja ahdistuneisuuden, uupumuksen ja masennuksen hoito. Minulla on erityistä kokemusta perheettä koskevan sairauden ja vammaisuuden vaikutuksista.

Keskeisenä tavoitteena työskentelyssäni on auttaa asiakasta löytämään oma polku arvojensa mukaiseen elämään ja hänelle merkityksellisen toimintaan. Tuen asiakkaitani etsimään tasapainoista suhdetta itsensä ja ympäristönsä kanssa, nykyhetkessä.

Hoidan laaja-alaisesti pulmia, jotka liittyvät:

* Mielialaoireisiin

* Elämänkriiseihin (erityisesti vaikea sairaus, erityislapsuus ja vammaisuus perheessä)

* Arvoristiriitoihin

* Työelämään kysymyksiin

Kaisu Behm

Tervetuloa vastaanotolleni.

Olen kokenut työterveyspsykologi ja teen mielelläni monipuolisesti työtä sekä yksittäisten työntekijöiden, esihenkilöiden että työyhteisöjen kanssa. Voit varata ajan työterveyspsykologin vastaanotolle, kun olet huolissasi työssä jaksamisestasi ja kaipaat reflektioapua tilanteen jäsentämiseksi ja tukea hankalasta tilanteesta eteenpäin pääsemiseksi. Esimerkiksi stressioireilu, kuormittuneisuuden tunne, työuupumus, turhautuminen ja ristiriidat työssä, masennus- ja ahdistusoireilu, elämäntilanteeseesi liittyvä kriisi tai sairastuminen voivat olla asioita, joihin sinulle sopivien ratkaisujen löytymisessä ulkopuolisen asiantuntijan kanssa keskustelu auttaa. Tutkimusten mukaan jo yksikin tapaaminen työterveyspsykologin kanssa voi auttaa saamaan solmussa olevia asioita eteenpäin.

Esihenkilö- ja johtamistyö on usein yksinäistä ja voi kuormittaa. Olen mielelläni sparrailuapuna esihenkilöille ja johtamistyötä tekeville. Jos esihenkilönä kaipaat apua oman työssä jaksamisesi tueksi, voit varata ajan vastaanotolleni. Jos haluat sparrailuapua johtamistyösi kysymyksiin tai esihenkilötyössä kehittymiseen, ole yhteydessä minuun sähköpostilla / puhelimitse, niin sovitaan etenemisestä. Myös työyhteisöjen ja tiimien kehitysprosessit, työnohjaukset , valmennukset ja luennot sovitaan erikseen.