Psykoterapia

Psykoterapia on tehokas hoitomuoto useimpiin psyykkisiin ongelmiin. Sitä voidaan käyttää esimerkiksi masennuksen, ahdistuksen tai erilaisten traumojen hoidossa. Hoidosta vastaa psykoterapeutti, jolla on Valviran myöntämä psykoterapeutin pätevyys. Psykoterapian kesto riippuu hoidettavasta ongelmasta sekä valitusta psykoterapian suuntauksesta.

Mitä on psykoterapia?

Psykoterapia on tavoitteellinen ja vaikuttava hoitomuoto, jonka tarkoituksena on lievittää tai poistaa psyykkisiä oireita ja ongelmia sekä vähentää ihmisen kokemaa kärsimystä. Se tarjoaa keinoja parempaan itseymmärrykseen ja auttaa löytämään ratkaisuja erilaisiin mieltä kuormittaviin haasteisiin. Psykoterapian tavoitteet määritellään aina asiakkaan lähtökohdista ja muutostarpeista.

Psykoterapiassa asioita käsitellään pääosin keskustelemalla, mutta lisäksi apuna voidaan käyttää erilaisia harjoitteita ja toiminnallisia menetelmiä, kuten kirjoittamista, musiikkia ja kuvallista ilmaisua. Lasten psykoterapiassa käytetään myös leikkiä.

Psykoterapian onnistumisen edellytyksenä on potilaan ja psykoterapeutin välinen avoin, luottamuksellinen ja vuorovaikutuksellinen suhde. Psykoterapian rinnalla voidaan käyttää tarpeen mukaan ahdistus- ja mielialalääkitystä. Vaikea-asteisissa häiriöissä niiden hyöty yhdessä psykoterapian kanssa on merkittävämpi kuin kummankaan hoitovaste yksinään.

Mitä psykoterapeutti tekee?

Psykoterapiaa voi antaa psykoterapeutti, jolla on sosiaali- ja terveydenhuollon lupa- ja valvontavirasto Valviran myöntämä psykoterapeutin pätevyys. Psykoterapeutti voi olla pohjakoulutukseltaan esimerkiksi psykologi, lääkäri, sairaanhoitaja tai sosiaalityöntekijä, jolla on ammattinimikkeen käyttöön vaadittava tutkinto. Psykoterapeutin ammattinimike on nimikesuojattu.

Psykoterapeutti auttaa asiakkaitaan ymmärtämään ja tunnistamaan omia ajatuksiaan, tunteitaan ja käyttäytymismallejaan. Hän myös auttaa kehittämään ongelmanratkaisutaitoja. Hoitosuunnitelma ja psykoterapian tavoitteet räätälöidään asiakkaan yksilöllisten tarpeiden mukaan.

Mitä psykoterapialla voidaan hoitaa?

Psykoterapialla voidaan hoitaa monenlaisia psyykkisiä ongelmia. Niitä ovat

 • masennus
 • ahdistus
 • ihmissuhdeongelmat
 • traumat
 • pelot
 • syömishäiriöt
 • riippuvuudet
 • persoonallisuushäiriöt
 • työssä jaksamisen ongelmat
 • elämäntilannekriisit
 • pari- ja perhesuhteeseen liittyvät haasteet

Psykoterapian suuntauksia

Psykoterapiassa on useita erilaisia suuntauksia muotoja. Psykoterapiasuuntaus valitaan potilaan oireiden ja kehityshistorian mukaan.

Psykoterapian yleisimpiä suuntauksia ovat:

 • Kognitiivinen psykoterapia. Kognitiivisessa psykoterapiassa tutkitaan ihmisen psyykkistä oireilua aiheuttavia ajatustapoja ja niiden yhteyksiä tunteisiin ja käyttäytymiseen. Tavoitteena on oppia tunnistamaan haitallisia ajatusmalleja, jotka voivat aiheuttaa ahdistusta, masennusta tai muuta oireilua.
 • Psykodynaaminen psykoterapia perustuu käsitykseen, että menneisyys vaikuttaa ihmisen nykyiseen kokemusmaailmaan. Lapsuuden kokemukset voivat vaikuttaa tunteisiin ja käyttäytymiseen aikuisena sekä aiheuttaa erilaisia oireita ja kärsimystä.
 • Ratkaisukeskeinen psykoterapia vahvistaa myönteisiä ajattelumalleja ja auttaa tunnistamaan omia voimavaroja ja näkökulmia. Suuntauksen pääpaino on tulevaisuudessa menneisyyden sijaan.
 • Pariterapia ja perhepsykoterapia. Paripsykoterapiassa työstetään käyttäytymiseen vaikuttavia tekijöitä sekä parisuhteen vaiheita ja opetellaan keinoja parisuhteen hoitamiseen pyrkimyksenä parantaa parisuhteen tilaa. Perhepsykoterapian tavoitteena on hoitaa perheen sisäisisä vuorovaikutussuhteita sekä perheenjäsenten mielenterveyden haasteita. Tavoitteena on lisätä perheenjäsenten keskinäistä hyvinvointia.

Muita suuntauksia ovat kognitiviis-analyyttinen psykoterapia, traumapsykoterapia, integratiivinen psykoterapia ja psykoanalyyttinen psykoterapia. Tietyissä tilanteissa psykoterapian tukena voidaan käyttää hypnoterapiaa eli hypnoosia ja silmänliikkeisiin liittyvää EMDR-menetelmää (eye movement desensitization and reprocessing).

Lyhytpsykoterapia

Lyhytkestoisia ja lieviä oireita voidaan usein hoitaa lyhytpsykoterapialla, jossa keskitytään rajattujen ongelmien käsittelyyn ja niiden ratkaisuun. Lyhytpsykoterapia toimii erityisesti muutos- tai kuormitustilanteissa, jotka voivat vaikuttaa heikentävästi yksilön työkykyyn tai hyvinvointiin.

Lyhytpsykoterapiaa ja lyhytterapiaa käytetäänkin muun muassa työterveydessä työuupumuksen ensioireiden tai työstä johtuvan kuormituksen hoidossa. Lyhytterapiassa käydään yleensä 3-20 kertaa.

Pitkäkestoinen psykoterapia

Pitkäkestoisessa psykoterapiassa pyritään tavoitteelliseen ja laajamittaiseen omien toiminta- ja ajatusmallien tunnistamiseen sekä niiden muutokseen. Se kestää pääsääntöisesti 1-3 vuotta. Psykoterapian kestoon vaikuttavat monet kuormitustekijät niin kasvu- kuin elinympäristössä sekä henkilökohtaiset ominaisuudet ja psykoterapian tavoitteet.

Kelan kuntoutuspsykoterapia on hyvä vaihtoehto tilanteessa, jossa psyykkiset ongelmat heikentävät työ- ja opiskelukykyä. Se kestää 1-3 vuotta sisältäen yhteensä 200 käyntiä. Kuntoutuspsykoterapia voi olla yksilö-, ryhmä-, pari- tai perhepsykoterapiaa tai kuvataideterapiaa.

Milloin psykoterapiaan?

Psykoterapiaa kannattaa harkita, jos koet tarvetta käsitellä mielenterveyteen liittyviä haasteita ja ongelmia ammattilaisen kanssa tilanteessa, jossa muut hoidolliset menetelmät eivät ole riittävästi tuoneet helpotusta ja apua.

Psyykkiset oireet voivat ilmetä esimerkiksi alakuloisuutena, mielihyvän alentumisena, ahdistuneisuutena, pelkotiloina, välttämiskäytöksenä, stressinä tai vaikeuksina ihmissuhteissa. Psykoterapia tarjoaa keinoja erilaisten haasteiden ja oireiden käsittelyyn sekä omien ajatusmallien ja toimintatapojen tunnistamiseen ja muuttamiseen.

Psykoterapiaan hakeutuminen alkaa yleensä arviointikäynnillä terveydenhuollon ammattilaisen luona työterveyshuollossa tai yksityisellä palvelutuottajalla. Osa psykoterapeuteista on erikoistunut lasten ja nuorten ongelmiin.

Löydä lähin psykoterapeutti

Psykoterapia hinta

Psykoterapian hinta on yksilöllinen ja psykoterapeuttikohtainen. Voit kysyä hinnoittelusta lisää asiakaspalvelustamme: 010 380 3838.

Ajanvaraus Aavaan

Kuka tahansa voi hakeutua suoraan omakustanteiseen psykoterapiaan. Varaa aika psykoterapeutille joko asiakaspalvelumme 010 380 3838 tai internetajanvarauksemme kautta. Osa psykoterapeuteista tarjoaa myös etävastaanottoa.

Mikäli psyykkiset ongelmat vaikuttavat työ- tai opiskelukykyyn, voit hakea Kelan korvaamaa kuntoutuspsykoterapiaa. Mielenterveyden häiriön diagnoosin toteamisen jälkeen sinun tulee saada vähintään kolmen kuukauden ajan asianmukaista hoitoa oireisiisi.

Jos sen jälkeen ilmaantuu kuntoutuksen tarvetta, psykiatrian erikoislääkäri arvioi kuntoutuspsykoterapian tarpeen ja laatii hoitosuunnitelman työ- tai opiskelukykysi tukemiseksi tai parantamiseksi. Hän laatii myös tarpeenmukaisen B- kuntoutuspsykoterapialausunnon psykoterapiaa varten.

Voit keskustella asiasta hoitavan lääkärin kanssa tai varaamalla ajan hoitoarvioon psykiatrian erikoislääkärille. Lisätietoja löydät sivustoilta www.kela.fi/kuntoutuspsykoterapia ja www.kela.fi/kuntoutus.

Asiantuntijana psykiatrian erikoislääkäri, psykoterapeutti Tarja Seuri. Tekstin tuottamisessa on käytetty apuna tekoälyä.

FacebookTwitterLinkedIn
Artikkelit ja tiedotteet
55440039 Helsingin Kauppatorille aukeaa näyttely aavasta merestä Tapio Lehtisen miehistön silmin
Purjehtija Tapio Lehtisen miehistön taltioima näyttely on täynnä pilkahduksia arkisista hetkistä meren aavalla. Näyttelyn toteuttaa Lehtisen pitkäaikainen yhteistyökumppani Lääkärikeskus Aava
Lue lisää
hallituksen Aavan hallitus sai uusia jäseniä
Aavan hallituksen uusina jäseninä aloittavat Anni Iso-Mustajärvi ja Siina Saksi ja hallitusharjoittelijana Tuomas Aho. Samat jäsenet tulevat olemaan myös Pikkujätin hallituksen jäseniä, mutta Pikkujätin osalta yhtiökokous valitsee heidät virallisesti vasta elokuussa pidettävässä yhtiökokouksessa.
Lue lisää
Aava_ Aava ja Pikkujätti takoivat yhdessä ennätysluvut
Lääkärikeskus Aava ja Pikkujätti ovat hyvässä kasvuvauhdissa. Historiallisen korkean liikevaihdon lisäksi lääkärikäyntien määrä kasvoi päättyneellä tilikaudella ja vastaanottoaikojen tarjontaa onnistuttiin kasvattamaan merkittävästi.
Lue lisää